SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 629 osób

Wiadomości


Szanowni Państwo. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi różnicy żużycia wody pomiędzy wodomierzem głównym a sumą zużycia z wodomierzy mieszkaniowych pragniemy poinformować, że problem ten występuje od czasu kiedy zamontowane zostały wodomierze w mieszkaniach i dotyczy wszystkich budynków wielorodzinnych.

Obowiązujący w S.M.  do 2010r regulamin zawierał zapis, że różnica do 5% pokrywana  jest dodatkowymi opłatami przez lokatora. Pozostała część niedoboru pokrywana była z funduszy eksploatacyjnych.

OD 2010r sposób rozliczenia różnicy w zużyciu wody pomiędzy zużyciem wody według wskazań wodomierza głównego w danym budynku, a sumą zużycia wody według wskazań wodomierzy indywidualnych rozstrzyga "Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni" uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w dniu 16.1.2009 r Uchwałą 13/11/2009 r. Koszty wody na podstawie faktur MPWiK i indywidualnych wskazań wodomierzy w mieszkaniach rozliczane są zgodnie z w/w regulaminem. Również zgodnie z tym regulaminem przenoszone są, na indywidualnego odbiorcę wody, różnice wynikające ze wskazań tych wodomierzy.
Według nowego regulaminu koszt całości niedoboru w budynku pokrywają mieszkańcy danego budynku proporcjonalnie do wielkości zużycia wody w lokalu. (W danym kwartale rozliczana jest różnica z poprzedniego kwartału proporcjonalnie do zużycia w poprzednim kwartale).

Zasady regulaminu są zgodne z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr 72/01 z późniejszymi zmianami).

Przyczynami powszechnie występujących różnic w zużyciu wody pomiędzy sumą zużycia według wskazań wodomierzy indywidualnych a zużyciem według wodomierza głównego są:

 1. Dokładność ich wskazań (sam błąd pomiaru może spowodować różnicę do 10%) i nie ujawnianie przez liczydło wodomierza małych przecieków z urządzeń domowych, których suma jest tak duża, że zostanie zarejestrowana przez wodomierz główny.
 2. Nieprawidłowa eksploatacja wodomierzy, dławienie przepływu wody poprzez minimalne otwarcie zaworów odcinających, manipulacja i ingerencja osób niepowołanych.
 3. Niezadowalająca jakość wody, która powoduje odkładanie się w wodomierzu zanieczyszczeń, wapnia, żelaza itp., który w efekcie wskazuje mniejsze niż rzeczywiste zużycie wody.
 4. Występujące w instalacji zjawisko uderzeń hydraulicznych spowodowane chwilowym zapowietrzeniem instalacji oraz nieszczelność instalacji wodociągowej.
 5. Najczęściej występujący w starych budynkach nie przygotowanych projektowo do montażu wodomierzy  sposób montażu wodomierza " w pionie" i zbyt krótkie odcinki przewodów do podłączenia . Powoduje to zaburzenia przepływu przed wodomierzem.
 6. Brak wyników z mieszkań , w których nie udostępniono wodomierzy do odczytu i szacowanie zużycia.

Jednocześnie informujemy, że Spółdzielnia prowadzi działania w celu zminimalizowania  powyższych przyczyn rozbieżności rozliczenia wody.

 1. W 2008 i 2009r została wymieniona cała zamontowana jeszcze w latach 70-tych armatura odcinająca i regulacyjna na pionach instalacji wody zimnej i ciepłej w całym osiedlu. Armatura i instalacja w budynkach są szczelne.
 2. We wszystkich budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych zamontowane są sprawnie działające wodomierze.
 3. Wprowadzono system odczytów wodomierzy domowych przez pracowników Spółdzielni, żeby odczyty wykonane zostały  możliwie zbliżonym czasie.
 4. Uzgodniono z MPWiK harmonogram wspólnych terminów odczytów wodomierzy głównych i mieszkaniowych.
 5. Jeżeli  prowadzone są prace remontowe, do których potrzebna jest woda, pobór wody prowadzony jest przez wodomierz w pralni i koszt, którym obciążany jest wykonawca  skrupulatnie rozliczany w stosunku do zużycia.
 6. Na bieżąco prowadzone są przeglądy instalacji wody w pomieszczeniach wspólnych pod względem szczelności instalacji.

Prosimy Państwa o niezwłoczne zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości pracy wodomierzy oraz widocznych przecieków z instalacji.