SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 26 osób

Wiadomości


Regulamin S.M. Nałkowskich:

 1. regulamin wyngradzania Członków Zarządu zał. do uchwały RN nr 38.10.2023 z dnia 02.10.2023
 2. Wersja do druku:

 3. Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich z dnia 29.08.2023
 4. Wersja do druku:

 5. Regulamin określający zasady ustalania kosztów dostawy energii cieplnej za 1-2022 SM Nałkowskich
 6. Wersja do druku:

 7. Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w loklach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM Nałkowskich
 8. Wersja do druku:

 9. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie
 10. Wersja do druku:

 11. Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z Nałkowskich w Lublinie w ciągach komunikacyjnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych
 12. Wersja do druku:

 13. Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielnie Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie (obowiązuje od dnia 20.12.2021)
 14. Wersja do druku:

 15. Regulamin wymieniania wodomierzy
 16. Wersja do druku:

 17. Regulamin Funduszu Zasobowego
 18. Wersja do druku:

 19. Regulamin przetargów
 20. Wersja do druku:

 21. Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie
 22. Wersja do druku:

 23. Regulamin Samorz. Domowe 2020
 24. Wersja do druku:

 25. Reg okreslajacy zasady rozl kosztow GZM 2012 projekt dany na RN maj koniec
 26. Wersja do druku:

 27. Regulamin Gospodarki Finansowej Spoldzielni Mieszkaniowej Nalkowskich popr.RP 25.05
 28. Wersja do druku:

 29. Regulamin organizacyjny spółdzielni mieszkaniowej
 30. Wersja do druku:

 31. Regulamin rozliczania wody 2011
 32. Wersja do druku:

 33. Regulamin określający zasady najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów, dodatkowych powierzchni przynależnych oraz miejsc parkingowych
 34. Wersja do druku:

 35. Regulamin używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców
 36. Wersja do druku:

 37. Regulamin określający zasady umarzania odsetek naliczanych z tytułu nie wpłacania w obowiązującym terminie opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 31 marca 2010 roku
 38. Wersja do druku:

 39. Regulamin Funduszu Remontowego. Zał. do uchwały Nr 100/10/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 03.10.2011 r.
 40. Wersja do druku:

 41. Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem spoleczno-kulturalnym
 42. Wersja do druku:

 43. Regulamin określający zasady ustalania kosztów dostawy energii cieplnej Załącznik do uchwały 18 08 2019 z dnia 26 08 2019
 44. Wersja do druku:

 45. Regulamin umieszczania reklam i szyldów Uchwała RN nr 24 09 2017
 46. Wersja do druku:

 47. Regulamin przeprowadzania przetargow na zbycie lokali mieszkalnych w SM Nałkowskich
 48. Wersja do druku:

 49. Struktura Organizacyjna SM Nalkowskich - zal do uchwały rn nr 19 08 2019
 50. Wersja do druku:

 51. Regulamin korzystania z parkingów - załącznik do uchwały RN nr 17 07 2020 z dnia 27 07 2020
 52. Wersja do druku:

 53. Regulamin miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Samsonowicza 33-41 , działka nr 81/14
 54. Wersja do druku:

Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Za lokal wyposażony w wodomierze uważa się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe posiadające :

§ 2

 1. Przez cenę wody (ustaloną przez Radę Miejską w Lublinie), rozumie się opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
 2. Przez jednostkowy koszt podgrzania 1 m3 wody rozumie się opłatę zaliczkową pobieraną za jej podgrzanie (określoną uchwałą rady Nadzorczej Spółdzielni). Zasady rozliczania kosztów podgrzania ciepłej wody określi odrębny Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

II. ZASADY ODCZYTÓW I ROZLICZEŃ W LOKALACH

§ 3

 1. Odczytu wskazań wodomierzy wody ciepłej i zimnej dokonuje przedstawiciel Spółdzielni 4 razy w roku, w okresach kwartalnych, według stałego harmonogramu ustalonego przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Odczyt wskazań wodomierzy po ich zamontowaniu, po raz pierwszy w lokalu, następuje po upływie kwartału z zachowaniem postanowień zawartych w ust. 1. W okresie do pierwszego odczytu wodomierzy, użytkownik lokalu zobowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości 5 m3 na osobę miesięcznie oraz zaliczkę na podgrzanie wody w ilości 2,5 m3 na osobę miesięcznie. Powyższe dotyczy również mieszkań nowo wybudowanych wyposażonych w wodomierze.
 3. Każdy odczyt wodomierza dokonany przez przedstawiciela Spółdzielni musi być potwierdzony podpisem przez użytkownika lokalu na protokole montażu bądź rejestrze lub karcie odczytu wodomierza.

§ 4

 1. Użytkownik lokalu wnosi - wraz z pozostałymi opłatami za korzystanie z lokalu - opłaty ryczałtowe za wodę w postaci zaliczek miesięcznych wyliczonych przez Spółdzielnię.
 2. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu Zarząd Spółdzielni może w uzasadnionych przypadkach zmniejszyć lub zwiększyć wysokość zaliczki.

§ 5

 1. Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów zużycia wody pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami, a opłatami wniesionymi przez użytkownika lokalu w formie zaliczek, regulowana będzie następująco :
  • a) Niedopłatę użytkownik lokalu wnosi przy uiszczaniu należności za używanie lokalu w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia.
  • b) Nadpłatę zalicza się (z zastrzeżeniem pkt. c) na poczet najbliższych należności za używanie lokalu,
  • c) W przypadku użytkowników Lokali zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu.
 2. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawą do rozliczenia zużycia wody do dnia wymiany wodomierza jest średnie zużycie wody wykazywane przez wodomierz z poprzednich czterech okresów rozliczeniowych.
 3. W przypadkach spornych wadliwość wodomierza winna być potwierdzona ekspertyzą właściwego urzędu.

Koszty ekspertyzy w przypadku uszkodzenia wodomierza z winy użytkownika ponosi jedynie użytkownik

§ 6

 1. Należność za zużycie wody zimnej jest obliczana jako suma objętości zużytej w lokalu wody zimnej i ciepłej pomnożonej przez cenę wody zimnej.
 2. Należność za podgrzanie wody obejmuje wyłącznie koszty energii cieplnej służącej do podgrzania zimnej wody wodociągowej, zużytej jako ciepła woda w lokalach i zostanie rozliczona zgodnie z regulaminem określającym zasady dostarczania energii cieplnej w Spółdzielni.

§ 7

W przypadku zmiany użytkownika lokalu Spółdzielnia dokona odczytu wodomierzy i naniesie dane w protokole zdawczo-odbiorczym celem umożliwienia rozliczenia wody. Rozliczenie z użytkownikiem lokalu zwalniającym lokal winno nastąpić do jednego miesiąca od wydania lokalu Spółdzielni.

III. OBOWIĄZKI S.M. IM. W.Z. NAŁKOWSKICH WYKONYWANE PRZEZ SŁUŻBY SPÓŁDZIELNI

§ 8

Do obowiązków Spółdzielni należy :

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA LOKALU

§ 9

Użytkownik lokalu obowiązany jest :

Użytkownik lokalu ma prawo żądać okazania stosownego upoważnienia wystawionego przez Spółdzielnię.

V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 10

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza, spowodowanego jego nieprawidłową eksploatacją, użytkownik lokalu ponosi koszty wymiany lub naprawy wodomierza.

§ 11

W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię poboru wody z pominięciem wodomierzy, przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem, zerwania plomby legalizacyjnej lub instalacyjnej, użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodnej do stanu pierwotnego oraz obowiązany jest do uiszczenia kwoty równoważnej zużyciu 100 m3 wody wg ceny obowiązującej w miesiącu ujawnienia nielegalnego poboru lub zerwania plomby. Niezależnie od tego obowiązku użytkownik lokalu ma zapłacić za zużytą wodę w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w tym lokalu oraz zobowiązany jest wnieść opłatę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m3 na osobę miesięcznie.

§ 12

 1. W przypadku dwukrotnego nie udostępnienia wodomierzy w lokalu mieszkalnym w wyznaczonym terminie w celu dokonania odczytu zużycia wody, w następnym okresie rozliczeniowym użytkownik lokalu obowiązany jest wnosić zaliczkę za zużycie wody zimnej w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zobowiązany jest wnosić zaliczkę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m3 na osobę miesięcznie. Naliczenie jest dokonywane wstecz za okres od zamknięcia poprawnego rozliczenia do dnia udostępnienia wodomierzy do odczytu. W przypadku dwukrotnego umyślnego nie udostępnienia wodomierzy do odczytu pobrana zaliczka nie podlega rozliczeniu. O naliczaniu zaliczek według powyższych zasad użytkownik lokalu powiadamiany jest przez Spółdzielnię na piśmie.
 2. Użytkownik lokalu nie podlega przepisom §12 pkt. 1 jeżeli:
  • a) Złoży na piśmie do Spółdzielni oświadczenie o nieobecności w czasie planowanych odczytów spowodowanej ważnymi przyczynami życiowymi. Oświadczenie powinno zawierać stan odczytanych przez użytkownika wodomierzy oraz datę odczytu. Powyższe oświadczenie może być złożone maksymalnie w dwóch kolejnych kwartałach.
  • b) Złoży oświadczenie na piśmie do Spółdzielni o nie użytkowaniu lokalu i nie zużywaniu wody przez określony w piśmie czas i ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek awarii w trakcie nieużytkowania lokalu.

§ 13

 1. W odniesieniu do lokali nie wyposażonych w indywidualne wodomierze, użytkownik lokalu zobowiązany jest :
  • a) wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 20 m3 na 1 osobę miesięcznie,
  • b) wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na 1 osobę miesięcznie.
 2. W lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze, w których nie została zgłoszona do spółdzielni ani jedna osoba, koszt zużycia wody nalicza się wg § 13 ust. 1 dla jednej osoby.

§ 14

 1. Powstały niedobór (koszty) w bilansie zużycia wody w Spółdzielni wynikający z różnicy wskazań wodomierzy głównych (wg których Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich rozlicza się z dostawcą wody) a sumą wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych i sumą norm w mieszkaniach nieopomiarowanych obciąża koszty poszczególnych lokali proporcjonalnie do zużycia wody w tych lokalach. Spółdzielnia koszty niedoboru wody rozlicza w okresach kwartalnych - przy rozliczeniu wody za dany kwartał.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Nie dopuszcza się montażu wodomierzy przez użytkownika lokalu bez zgody Spółdzielni.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.10.2010 r. z mocą obowiązującą z dniem 01.01.2011 r.

Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z.

Nałkowskich w Lublinie w dniu 27.10.2010 r. Uchwałą Nr 56/10/2010

SEKRETARZ Rady Nadzorczej: Anatoliusz Gurdziel

PRZEWODNICZ·CY Rady Nadzorczej: Halina Maińska

montażu wodomierzy przez użytkownika lokalu bez zgody Spółdzielni.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.10.2010 r. z mocą obowiązującą z dniem 01.01.2011 r.

Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z.

Nałkowskich w Lublinie w dniu 27.10.2010 r. Uchwałą Nr 56/10/2010

SEKRETARZ Rady Nadzorczej: Anatoliusz Gurdziel

PRZEWODNICZĄCY Rady Nadzorczej: Halina Maińska