SM. Nałkowskich w Lublinie
SM. Nałkowskich w Lublinie


Odwiedziło nas już 21048 osób

Wiadomo¶ci


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 2 zadań polegających na urządzeniu i wyposażeniu w urządzenia zabawowe placu zabaw:

Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl. Informacje tel. (81) 744 62 28 wew. 118,119. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „przetarg na place zabaw” do 22.05.2014 do godz. 10.00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy + mapy sytuacyjne

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im.W.Z.Nałkowskich ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowy montaż wraz z podłączeniem niskociśnieniowych nasad kominowych typu VBP900 produkcji Aereco lub porównywalnych z wykonaniem pomiarów skuteczności ich działania po montażu na 3 pionach kominowych na osiedlu Nałkowskich w Lublinie. Wykaz pionów w formularzu przetargowym.Oferty należy sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym – formularz do pobrania poniżej. Dodatkowe informacje tel. 081 744-64-28 wew.105.Oferty w zamkniętych kopertach z formularzem przetargowym należy składać do dnia 06.05.2014r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółdzielni; 20-470 Lublin, ul.Nałkowskich 108. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony : na wykonanie parkingów na samochody osobowe na działce nr 81/14 na wysokości budynku przy ul. Samsonowicza 37 , 41 oraz na działce nr 125/9 na wysokości budynku przy ul. Samsonowicza 3 i 5 w Lublinie. Informacje tel. (0) 744 62 28 wew. 105, 106.Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl.Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 06.05.2014r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy + warunki Samsonowicza 37

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy + warunki Samsonowicza 3 i 5

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im.W.Z.Nałkowskich ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowy montaż wraz z podłączeniem niskociśnieniowych nasad kominowych typu VBP900 produkcji Aereco lub porównywalnych z wykonaniem pomiarów skuteczności ich działania po montażu na 4 pionach kominowych na osiedlu Nałkowskich w Lublinie. Wykaz pionów w formularzu przetargowym.Oferty należy sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym – formularz do pobrania poniżej. Dodatkowe informacje tel. 081 744-64-28 wew.105. Oferty w zamkniętych kopertach z formularzem przetargowym należy składać do dnia 14.04.2014r. do godz. 12,oo w sekretariacie Spółdzielni; 20-470 Lublin, ul.Nałkowskich 108. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 37,33m2 znajdującego się przy ul. Nałkowskich 126B (obok sklepu ALDIK). Oferty dotyczące najmu należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do dnia 24 kwietnia 2014r do godziny 12:00.

Oferta winna zawierać:

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z Nałkowskich w Lublinie działając na podstawie § 43 Statutu i § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej ogłasza KONKURS NA STANOWISKO Z-CY PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH SPÓŁDZIELNI

I. Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:

Dodatkowym atutem będzie posiadanie licencji zarządcy nieruchomości.

II. Wymagane dokumenty:

III. Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydatów winny być własnoręczniepodpisane a kopie oryginalnych dokumentów potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

IV. Aplikacje należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „konkurs" wsekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Nałkowskich 108, tel./fax. (081)744-63-36, w terminie do dnia 14.04.2014 r. do godz. 12°°. Na kopercie nie należyumieszczać danych osobowych kandydata.

Zał±cznik do pobrania: treść ogłoszenia+regulamin konkursu

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych- wejściowych do klatek schodowych w budynku przy ul. Nałkowskich 111, 115, 117, 121,123,134, Romera 28, Samsonowicza 25,57, 59, 61 w Lublinie - łącznie 51 szt. Informacje tel. (0) 744 62 28 wew. 105, 106.Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl.Oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 31.03.2014r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy wraz ze zdjęciami

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Samsonowicza 7i ul. Romera 52 w Lublinie. Oferty sporządzić zgodnie z formularzem przetargowym, do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www. smnalkowskich.lublin.pl.Oferty w zaklejonych kopertach należy składać 31.03.2014r. do godz. 12.00 w sekretariacie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.

Zał±cznik do pobrania: fomularz przetargowy wraz ze zdjęciami

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 poszukuje najemcy budynku po byłej wymiennikowni LPEC przy ul. Samsonowicza 53 o powierzchni ok. 270m2, wysokość budynku 5m. Budynek wymaga adaptacji na potrzeby zamierzonej działalności. Poniesione przez najemcę koszty adaptacji zostan± zaliczone na poczet czynszu w okresie ustalonym ze Spółdzielni±. Dodatkowych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni lub pod numerem telefonu 81-744-63-36. Termin składania ofert na wynajem ustala się do 31 stycznia 2013r.